Jaka jest różnica między SATA I, SATA II i SATA III?

Różnica między SATA I, SATA II i SATA III

Jaka jest różnica między SATA I, SATA II i SATA III? To jest dobre pytanie, szczególnie gdy zaczynamy się zastanawiać, czy do naszego starego poczciwego laptopa, netbooka czy komputera stacjonarnego warto kupić dysk SSD, czy też nie, czy podniesie wydajność znacząco, czy też nie… Od razu odpowiem TAK, kupując nawet najwolniejszy dysk SSD SATA I (wersja 1), będzie to bardzo duża i zauważalna różnica w stosunku do najnowszego dysku HDD, tu nie tylko chodzi o przepustowość, ale o czas dostępu do danych, który jest ok 10 krotnie niższy w dyskach SSD.

Poniżej krótkie zestawienie 3 wersji SATA i ich przepustowości, różnice są spore, ale tak jak pisałem, przykładowo kupując dysk SATA III, a w naszym laptopie mamy SATA II, to dysk będzie pracował wolniej, tzn. zgodnie ze standardem obsługi SATA II, jednak nadal to jest bardzo duża prędkość działania i bez cienia zawahania, jeśli komputer spełnia Wasze wymagania, procesor, pamięć, wygląd, to dysk SSD, to znaczy jego wymiana z dysku HDD bardzo podniesie wydajność Twojej pracy, wszystko będzie wykonywać się niemal natychmiast, Twoja bateria w laptopie będzie pracować dłużej, ponieważ dysk ssd zużywa znacznie mniej energii i się tak nie grzeje, ponieważ brak w dysku SSD części ruchomych.

SATA I (wersja 1.x) interfejs, oficjalnie znany jako SATA 1,5 Gb / s, to pierwsza generacja interfejsu SATA działa na poziomie 1,5 Gb / s. Przepustowości pasma, która jest obsługiwana przez interfejs wynosi do 150 MB / s.

SATA II (wersja 2.x) interfejs, oficjalnie znany jako SATA 3Gb / s, jest druga generacja interfejsu SATA działa na poziomie 3,0 Gb / s. Przepustowości pasma, która jest obsługiwana przez interfejs wynosi do 300 MB / s.

SATA III (wersja 3.x) interfejs, oficjalnie znany jako SATA 6Gb / s, jest interfejs SATA trzeciej generacji działa na 6.0Gb / s. Przepustowości pasma, która jest obsługiwana przez interfejs wynosi do 600 MB / s. Interfejs ten jest wstecznie kompatybilny z interfejsem SATA II 3 Gb / s. Ale nie zawsze jest kompatybilny z SATA I, stąd jeśli masz starszy sprzęt, należy szukać dysku SSD, który obsługuje SATA I, ew. zapytać na forum danego modelu np. na facebooku, jaki dysk SSD ktoś używa w tym samym laptopie i kupić taki sam.

Jeszcze raz powtarzam, wymiana dysku HDD na SSD daje ogromny skok wydajności, nawet przy SATA I, czyli najmniej wydajnym interfejsie w stosunku do HDD i SSHD, czyli hybrydy.


Specyfikacja SATA II zapewnia wsteczną kompatybilność do funkcjonowania na portach SATA I. Specyfikacja SATA III zapewnia wsteczną kompatybilność do funkcjonowania na portach SATA I i SATA II, ale nie zawsze, stąd trzeba to sprawdzić przed zakupem. Jednakże maksymalna prędkość napędu będzie mniejsza ze względu na niższe ograniczenia portu prędkości.

Przykład: “SanDisk Extreme SSD, który obsługuje interfejs SATA 6 Gb / s, a po podłączeniu do SATA 6 Gb / s portu, może wynieść do 550 / 520MB / s sekwencyjnego odczytu i zapisu kolejnych kursów prędkości odpowiednio. Jednak, gdy dysk jest podłączony do SATA 3 Gb / s portu, może wynieść do 285 / 275MB / s sekwencyjnego odczytu i zapisu sekwencyjnego prędkości stawki odpowiednio.” cytat ze strony: http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8142/~/difference-between-sata-i,-sata-ii-and-sata-iii

Mając powyższe informacje, nikt nie powinien mieć problemu, by dysk SSD, jaki planujecie kupić musi być kompatybilny z interfejsem komputera, do jakiego będzie wpięty.

 

=========================================

English – translate Google

The difference between SATA I, SATA II and SATA III

What is the difference between SATA I, SATA II and SATA III? That is a good question, especially when we begin to wonder if our good old laptop, netbook or desktop computer worth buying the SSD or not, or increase efficiency significantly, or not immediately answer … YES, buying even the slowest SSD SATA I (version 1), it will be a very large and noticeable difference in relation to the latest HDD, not only in terms of bandwidth, but by the time access to the data, which is about 10 times lower in the SSD.

The following brief summary of the 3 versions of SATA and their bandwidth, the differences are considerable, but as I said, for example, buying a SATA III, and we have our laptop SATA II, the drive will run slower, ie. In accordance with the standard of service, SATA II, but still it is a very high speed and without a hint of hesitation, if your computer meets your requirements, processor, memory, look, this SSD, that is to replace the HDD highly increase efficiency of your work, everything will be carried out almost immediately, your battery in a laptop will work longer because ssd drive consumes less energy and so does not heat, because the lack of moving parts, solid-state drive.
SATA I (version 1.x) interface, officially known as SATA 1.5 Gb / s, the first-generation SATA interface operates at 1.5 Gb / s. The capacity of bandwidth, which is supported by the interface is up to 150 MB / s .
SATA II (version 2.x) interface, officially known as the SATA 3Gb / s, is the second-generation SATA interface operates at 3.0 Gb / s. The capacity of bandwidth, which is supported by the interface is up to 300 MB / s.
SATA III (version 3.x) interface, officially known as the SATA 6Gb / s, is a third-generation SATA 6.0Gb runs on / s. The capacity of bandwidth, which is supported by the interface is up to 600 MB / s. The interface is backward compatible SATA II 3Gb / s. But it is not always compatible with SATA I, so if you have older hardware, you should look SSD that supports SATA I resp. to ask in the forum of the model, eg. on facebook, how SSD someone uses the same laptop and buy the same.

I repeat, replacement HDD to SSD gives you a huge jump performance, even with SATA I interface that is least effective in relation to the HDD and SSHD, or hybrids.

SATA II specification provides backward compatibility to function on SATA ports SATA III I. Specification provides backward compatibility to function on the port SATA I and SATA II, but not always, so you need to check before buying. However, the maximum drive speed will be lower because of the lower speed limit port.

Example: “SanDisk Extreme SSD that supports SATA 6 Gb / s, and when connected to a SATA 6 Gb / s port, can reach up to 550 / 520MB / s sequential read and write speeds respectively subsequent courses. However, when the drive is connected to SATA 3Gb / s port, can reach up to 285 / 275MB / s sequential read and sequential write speed rates respectively. ” Quote from: http://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/8142/~/difference-between-sata-i,-sata-ii-and-sata-iii

With the above information, no one should have no problem to the SSD, how you plan to buy must be compatible with a computer interface, to which will be plugged.

Views: 4181

Posted by MediaTester

Entuzjasta i pasjonat nowoczesnych technologii. Zapraszam Ciebie także na mój główny blog i kanał YouTube o nazwie ForumWiedzy.pl, gdzie prezentuję wszystkie moje materiały. Kliknij i subskrybuj, zapraszam. https://www.youtube.com/c/forumwiedzy?sub_confirmation=1

Website: http://www.youtube.com/c/mediatester?sub_confirmation=1